Все выпуски  

Новости Проекта поддержки приватизации земли в Украине


            Информационный канал Subscribe.Ru
-*--------------------------------------------------------------------------
-
Для перегляду листа радимо Вам використовувати кодировку Cyrillic (KOI8-U),
або встановити формат листiв Windows у настройках сервiсу Subscribe.RU ("Подписчикам"->"Настройка
подписки"->"Формат"). ПРОЕКТ ПIДТРИМКИ ПРИВАТИЗАЦII ЗЕМЛI В УКРАIНI
www.ulti.kiev.ua


Вiтаeмо Вас!

В цьому випуску пропонуeмо до Вашоi уваги:ПРО ЗЕМЕЛЬНУ ВЛАСНIСТЬ I ЛЮДСЬКУ ГIДНIСТЬ

Олексiй Лугина,
Юрист Чернiгiвського центру
юридичноi допомоги сiльському населенню


   До перелiку сiльських рад Чернiгiвськоi областi, де виготовлення державних
актiв на землю здiйснюeться коштом Проекту пiдтримки приватизацii землi в Украiнi,
було включено й кiлька сiл Бобровицького району. Здавалося б, мiсцевi жителi
мали бути зацiкавленi в тому, щоб швидше отримати державнi акти й стати повноправними
власниками землi. Землi на територii району високоi якостi, сiльське господарство
добре розвинене. Проте насправдi в двох сiльських радах, Бригинцiвськiй та Марковецькiй,
селяни нiби й не збиралися видiляти належнi iм земельнi частки (паi) в натурi.

   Як з'ясувалося, причиною цього була позицiя ТОВ ``Земля i воля'', яке орендувало
земельнi частки (паi) селян. Керiвництво цього пiдприeмства погрожувало розiрвати
договори оренди з усiма, хто видiлить земельну дiлянку в натурi. А тим, хто вiдмовиться
вiд участi в розподiлi землi, обiцяли найближчим часом погасити заборгованiсть
з орендноi плати. Звичайно, пiсля цього бiльшiсть власникiв паiв утримались вiд
написання заяв про виготовлення iм державних актiв на землю. Проте знайшлися
люди, якi з цим не змирились i звернулися по допомогу до Чернiгiвського центру
юридичноi допомоги сiльському населенню.

   Фахiвцi Центру неодноразово органiзовували iнформацiйнi семiнари в Бригинцях
та Маркiвцях, проводили зустрiчi з представниками районноi та мiсцевоi влади.
На семiнарах юристи розповiдали селянам про переваги, якi мають власники земельних
дiлянок у порiвняннi з власниками земельних часток (паiв). Людям роз'яснювали,
що заяви орендаря e безпiдставними, адже пiдприeмство-орендар не маe права розiрвати
договори в односторонньому порядку. Закон Украiни ``Про оренду землi'' передбачаe,
що пiсля отримання громадянами державних актiв на право власностi на землю договори
оренди землi пiдлягають переукладенню на тих самих умовах, що й ранiше укладенi,
та можуть бути змiненi лише за взаeмною згодою сторiн. Активну позицiю зайняли
сiльський голова Бригинцiв В'ячеслав Пугач та депутати сiльради, якi акцентували
увагу своiх односельцiв на тому, що iм надана реальна можливiсть отримати державнi
акти безкоштовно i цieю нагодою варто скористатися.

   Серйознiша ситуацiя склалася в Маркiвцях, де селяни не мали пiдтримки з
боку сiльради, оскiльки сiльський голова всiляко утримувала односельцiв вiд реалiзацii
ними свого права. Найактивнiшi селяни самi створили iнiцiативну групу, яку очолили
Наталя Лоюк та Iван Панченко. Цi люди разом iз фахiвцями Центру протягом кiлькох
мiсяцiв переконували своiх односельцiв подати заяви про виготовлення державних
актiв, незважаючи на погрози керiвника пiдприeмства-орендаря, який боявся втратити
монополiю на обробiток землi.

   Майже рiк тривала iнформацiйна боротьба. Поступово фахiвцi Центру юридичноi
допомоги домоглися позитивних зрушень в свiдомостi громадян. Спочатку необхiдна
кiлькiсть заяв була зiбрана в Бригинцях, i 6 липня 2004 року там вiдбулися збори
з розподiлу земельних дiлянок. Черговi заяви представникiв орендаря, що пiдприeмство
бiльше не даватиме селянам технiку для обробiтку iхнiх городiв i вiдмовиться
вiд обiцяного проведення до села природного газу, обурили учасникiв зборiв, але
не зупинили. Розподiл земельних дiлянок було проведено. Багато нових землевласникiв
вирiшили спробувати самостiйно господарювати на власнiй землi. А до Бригинцiв
стали навiдуватися представники рiзних сiльськогосподарських пiдприeмств, якi
готовi були орендувати земельнi дiлянки на вигiдних для селян умовах. Зрештою
бригинчанам запропонували орендну плату на рiвнi 3 % вiд вартостi землi.

   Дiзнавшись про проведення розподiлу землi в Бригинцях та про позитивнi
його наслiдки, подали необхiдну кiлькiсть заяв i жителi Маркiвцiв. 20 серпня
2004 року переважна бiльшiсть власникiв земельних часток (паiв) взяли участь
у розподiлi земельних дiлянок. Через недовiру селян до мiсцевоi влади розподiл
проводився пiд контролем ранiше створеноi iнiцiативноi групи. Враховуючи досвiд
Бригинцiв, жителi Марковецькоi, Новобасанськоi та Новобикiвськоi сiльських рад
почали наполягати на щонайшвидшiй видачi iм державних актiв. У цiй ситуацii ТОВ
``Земля i воля'', щоб не втратити орендованих площ, змушене було збiльшити орендну
плату до 2,5 % вiд вартостi землi. Таким чином, реалiзувавши своe право на землю,
селяни реалiзували своe право на достойне життя. Тепер вони не залежать цiлком
вiд керiвництва одного пiдприeмства i можуть надалi обирати виробника, який запропонуe
найбiльш вигiднi для них умови оренди.

 IНШI СТАТТI РОЗДIЛУ "КОМЕНТАРI ТА АНАЛIЗ ЧИННОГО ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ПРАЦIВНИКIВ
ПРОЕКТУ ТА IНШИХ ФАХIВЦIВ" >>>
http://www.ulti.kiev.ua/uk/library/comments/

ПРОЕКТ ПIДТРИМКИ ПРИВАТИЗАЦII ЗЕМЛI В УКРАIНI
www.ulti.kiev.ua-

-*--------------------------------------------------------------------------
Подписан адрес: 
Код этой рассылки: law.ulti
Отписаться: http://subscribe.ru/member/unsub?grp=law.ulti&email=

http://subscribe.ru/              http://subscribe.ru/feedback

 

В избранное