ТОКТОМ: Новости законодательства Кыргызстана (на кырг.языкe) 17 октября 2022 года N 35 (720)

ЖУМАНЫН МААНИЛ? ЖА?ЫЛЫКТАРЫ КР МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН 2022-жылдын 27-сентябрындагы N 523 "Кыргыз Республикасынын Улуттук телерадиобер? корпорациясынын, анын ведомстволук б?л?мд?р?н?н жана Кыргыз Республикасынын "ЭлТР" мамлекеттик телерадиобер? компаниясынын кызматкерлерине эмгек акы т?л? шарттары ж?н?нд" ТОКТОМУ "Кыргыз Республикасынын Улуттук телерадиобер? корпорациясы ж?н?нд" Кыргыз Республикасынын Мыйзамын аткаруу максатында КР Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 27-сентябрындагы N 523 токтому менен Кырг...

2022-10-17 10:45:44 + Комментировать

ТОКТОМ: Новости законодательства Кыргызстана (на кырг.языкe) от 10 октября 2022 года N 34 (719)

ЖУМАНЫН МААНИЛ? ЖА?ЫЛЫКТАРЫ КР ПРЕЗИДЕНТИНИН 2022-жылдын 28-сентябрындагы ПЖ N 330 "Манас" эпосунун ?чилтигин жана Ч.Т.Айтматовдун чыгармачылык мурасын ар тараптан иликт? жана изилд? ?ч?н шарттарды т?з? боюнча чаралар ж?н?нд" ЖАРЛЫГЫ "Манас" эпосу кыргыз элин бириктир?ч? идентт?л?кт?н жана эгемендиктин идеологиялык фактору катары зор мааниге ээ болгондугуна байланыштуу аны мамлекеттик башкаруунун жана жергиликт? ?з алдынча башкаруунун бардык ч?йр?л?р?нд? ар тараптуу жана толугу менен жайылтууну камсыз кылу...

2022-10-10 10:45:20 + Комментировать

ТОКТОМ: Новости законодательства Кыргызстана (на кырг.языкe) от 3 октября 2022 года N 33 (718)

ЖУМАНЫН МААНИЛ? ЖА?ЫЛЫКТАРЫ КР МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН 2022-жылдын 9-сентябрындагы N 501 "2022-2023-жылдарга Кыргыз Республикасында бюджеттик ачык-айкындуулуктун жана отчеттуулуктун де?гээлин жогорулатуу боюнча жол картасын бекит? ж?н?нд" ТОКТОМУ Мамлекеттик органдардын жана жергиликт? ?з алдынча башкаруу органдарынын бюджеттик ачык-айкындуулугунун жана отчеттуулугунун де?гээлин жогорулатуу максатында 2022-2023-жылдарга Кыргыз Республикасында бюджеттик ачык-айкындуулуктун жана отчеттуулуктун де?гээлин жогор...

2022-10-03 06:11:21 + Комментировать

ТОКТОМ: Новости законодательства Кыргызстана (на кырг.языкe) от 26 сентября 2022 года N 32 (717)

ЖУМАНЫН МААНИЛ? ЖА?ЫЛЫКТАРЫ КР ПРЕЗИДЕНТИНИН 2022-жылдын 17-сентябрындагы ПЖ N 312 "Кыргыз Республикасында 2022-жылдын 19-сентябрын улуттук аза к?т? к?н? деп жарыялоо ж?н?нд" ЖАРЛЫГЫ Кыргыз тажик чек арасында 14-17-сентябрдагы куралдуу конфликтте каза болгондорду эскер? менен Кыргыз Республикасынын Президентинин Жарлыгына ылайык, 2022-жылдын 19-сентябры Кыргыз Республикасында улуттук аза к?т? к?н? деп жарыяланды. Улуттук аза к?т? к?н? ?лк?н?н б?тк?л аймагында, ошондой эле чет ?лк?д?г? дипломатиялык жана ко...

2022-09-26 12:19:13 + Комментировать

ТОКТОМ: Новости законодательства Кыргызстана (на кырг.языкe) от 19 сентября 2022 N 31 (716)

ЖУМАНЫН МААНИЛ? ЖА?ЫЛЫКТАРЫ КР ПРЕЗИДЕНТИНИН 2022-жылдын 6-сентябрындагы ПЖ N 305 "Улуттук тазалык к?н? жана 2023-2025-жылдар мезгилине тиричилик калдыктарын иштет? боюнча натыйжалуу инфраструктура т?з? боюнча иш-аракеттер планы ж?н?нд" ЖАРЛЫГЫ Шаарларда жана айылдык калктуу конуштарда тиричилик калдыктарын чогултуу жана чыгаруу боюнча кызмат к?рс?т?л?р менен камсыз кылуунун жетишсиздиги, тиричилик калдыктарын, анын ичинде катуу тиричилик калдыктарын иштет? жаатындагы инфраструктуранын канааттандырарлык эм...

2022-09-19 10:23:14 + Комментировать

ТОКТОМ: Новости законодательства Кыргызстана (на кырг.языкe) от 12 сентября 2022 N 30 (715)

ЖУМАНЫН МААНИЛ? ЖА?ЫЛЫКТАРЫ КР ПРЕЗИДЕНТИНИН 2022-жылдын 30-августундагы ПЖ N 303 "2022-2027-жылдарга улуттук наркты сактоо жана ?н?кт?р? ж?н?нд? улуттук программаны бекит? тууралуу" ЖАРЛЫГЫ Заманбап жашоодо муундан муунга ?т?п келе жаткан улуттук наркты сактоо, жаштарга маани-ма?ызын т?ш?нд?р, т?з?лг?н кырдаалды жана коомдун руханий деградация болуусунун к?йг?йл?р?н чеч? ?ч?н т?ш?нд?р? жана тарбиялоо иштерин системалуу ж?рг?з, улуттук нарктын баалуулуктарын келечек муунга ?тк?р?п бер? максатында КР Презид...

2022-09-12 08:54:25 + Комментировать

ТОКТОМ: Новости законодательства Кыргызстана (на кырг.языкe) 2022-жылдын 8-августундагы N 29 (714)

ЖУМАНЫН МААНИЛ? ЖА?ЫЛЫКТАРЫ КР МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН 2022-жылдын 22-июлундагы N 393 "Кыргыз Республикасынын мектептик жалпы билим бер?н?н мамлекеттик билим бер? стандартын бекит? ж?н?нд" ТОКТОМУ Жа?ы муундагы билим бер? стандарттарын киргиз? аркылуу билим бер?н?н сапатын жогорулатуу максатында Кыргыз Республикасынын мектептик жалпы билим бер?н?н мамлекеттик билим бер? стандарты бекитилди. Мамлекеттик стандарт билим бер?н?н белгил? натыйжаларына жетиш? ?ч?н билим бер? процессинин ар бир катышуучусунун - би...

2022-08-08 11:17:54 + Комментировать

ТОКТОМ: Новости законодательства Кыргызстана (на кырг.языкe) от 1 августа 2022 года N 28 (713)

ЖУМАНЫН МААНИЛ? ЖА?ЫЛЫКТАРЫ КР ПРЕЗИДЕНТИНИН 2022-жылдын 18-июлундагы ПЖ N 244 "Кыргыз Республикасынын Конституциялык сотунун, Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун, Кыргыз Республикасынын жергиликт? сотторунун жана Кыргыз Республикасынын Жогорку сотуна караштуу Сот департаментинин аппараттарынын мамлекеттик жарандык кызматчыларына атайын класстык чендерди ыйгаруунун, сактоонун, т?м?нд?т?н?н жана ажыратуунун тартиби ж?н?нд? жобону бекит? тууралуу" ЖАРЛЫГЫ КР Президентинин 2022-жылдын 18-июлундагы ПЖ N 244...

2022-08-01 11:17:49 + Комментировать

ТОКТОМ: Новости законодательства Кыргызстана (на кырг.языкe) от 25 июля 2022 года N 27 (712)

ЖУМАНЫН МААНИЛ? ЖА?ЫЛЫКТАРЫ КР ПРЕЗИДЕНТИНИН 2022-жылдын 8-июлундагы ПЖ N 224 "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык жалпы билим бер? уюмдарынын жетекчилеринин ишинин натыйжалуулугун жогорулатуу боюнча айрым чаралар ж?н?нд" ЖАРЛЫГЫ Мамлекеттик жана муниципалдык баштапкы, негизги жана жалпы орто билим бер? уюмдарынын жетекчилеринин жогорку кесипк?й кадрдык курамын т?з?г? багытталган кадр саясатын ишке ашыруу, билим бер? ч?йр?с?н башкаруунун натыйжалуулугун жогорулатуу максатында КР Президенти...

2022-07-25 08:21:13 + Комментировать

ТОКТОМ: Новости законодательства Кыргызстана (на кырг.языкe) от 18 июля 2022 года N 26 (711)

ЖУМАНЫН МААНИЛ? ЖА?ЫЛЫКТАРЫ КР 2022-жылдын 4-июлундагы N 55 "Терроризмге каршы аракеттен? ж?н?нд" МЫЙЗАМЫ 2022-жылдын 4-июлундагы N 55 "Терроризмге каршы аракеттен? ж?н?нд" КР Мыйзамы терроризмге каршы аракеттен?н?н негизги принциптерин, терроризмди алдын алуунун жана ага каршы к?р?ш?н?н, терроризм к?р?н?шт?р?н?н кесепеттерин азайтуунун жана (же) жоюунун укуктук жана уюштуруучулук негиздерин, ошондой эле терроризмге каршы аракеттен? жаатындагы эл аралык кызматташтыктын укуктук негиздерин белгилейт. Мыйзам ...

2022-07-18 09:44:04 + Комментировать

Рекомендуем подписаться: