ТОКТОМ: Новости законодательства Кыргызстана (на кырг.языкe) от 25 апреля 2022 года N 15 (701)

ЖУМАНЫН МААНИЛ? ЖА?ЫЛЫКТАРЫ КР 2022-жылдын 14-апрелиндеги N 26 "Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына "Кыргыз Республикасындагы жол кыймылы ж?н?нд" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына, Кыргыз Республикасынын укук бузуулар ж?н?нд? кодексине, салыктык эмес кирешелер ж?н?нд? Кыргыз Республикасынын кодексине) ?зг?рт?л?рд? киргиз? тууралуу" МЫЙЗАМЫ Мыйзам менен транспорт каражатынын ээлерине алды?кы эшиктеринин каптал айнектерин к?ртт?т?г? акы т?л?н?н негизинде уруксат берилди. Транспорт каражаттарынын ал...

2022-04-25 08:49:09 + Комментировать

ТОКТОМ: Новости законодательства Кыргызстана (на кырг.языкe) от 18 апреля 2022 года N 14 (700)

ЖУМАНЫН МААНИЛ? ЖА?ЫЛЫКТАРЫ КР 2022-жылдын 1-апрелиндеги N 21 "Жер-укуктук мамилелерди ж?нг? салуу ж?н?нд" МЫЙЗАМЫ КР Президенти тарабынан кол коюлган 2022-жылдын 1-апрелиндеги N 21 Мыйзам КР Жер кодексине, жана башка ченемдик актыларына ылайык иштелип чыкты жана Мыйзамда каралган жер участокторуна жер мунапысын ж?рг?з?н?н укуктук негиздерин, шарттарын жана тартибин аныктайт. Жер мунапысынын объектилерине т?м?нк?д?й жер участоктору кирди: - ?з?м билемдик менен курулган же б?тп?й калган жеке турак ?йл?р? ба...

2022-04-18 08:47:39 + Комментировать

ТОКТОМ: Новости законодательства Кыргызстана (на кырг.языкe) от 11 апреля 2022 года N 13 (699)

ЖУМАНЫН МААНИЛ? ЖА?ЫЛЫКТАРЫ КР ПРЕЗИДЕНТИНИН 2022-жылдын 28-мартындагы ПЖ N 95 "Кыргыз Республикасынын бюджеттик ч?йр?с?н?н кызматкерлеринин эмгек акы т?л? шарттарын ?рк?нд?т? ж?н?нд" ЖАРЛЫГЫ Кыргыз Республикасынын бюджеттик ч?йр?с?н?н кызматкерлеринин эмгек акы т?л? шарттарын ?рк?нд?т, ошондой эле мамлекеттик башкаруу секторунда эмгек акыны т?з?н?н бирдикт? моделин белгил? максатында КР Президентинин 2022-жылдын 28-мартындагы ПЖ N 95 Жарлыгы менен 2022-жылдын 1-августунан тартып Кыргыз Республикасынын бюд...

2022-04-11 06:49:00 + Комментировать

ТОКТОМ: Новости законодательства Кыргызстана (на кырг.языкe) от 4 апреля 2022 года N 12 (698)

ЖУМАНЫН МААНИЛ? ЖА?ЫЛЫКТАРЫ КР ПРЕЗИДЕНТИНИН 2022-жылдын 22-мартындагы ПЖ N 85 "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарында жана жергиликт? ?з алдынча башкаруу органдарында "Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат ж?н?нд" Кыргыз Республикасынын Мыйзамын ишке ашырууга мониторинг ж?рг?з?н?н тартиби ж?н?нд? жобону бекит? тууралуу" ЖАРЛЫГЫ Жарлыкка ылайык КР мамлекеттик органдарында жана жергиликт? ?з алдынча башкаруу органдарында "Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат ж?н?нд" К...

2022-04-04 08:23:50 + Комментировать

ТОКТОМ: Новости законодательства Кыргызстана (на кырг.языкe) от 28 марта 2022 года N 11 (697)

ЖУМАНЫН МААНИЛ? ЖА?ЫЛЫКТАРЫ КР 2022-жылдын 18-мартындагы N 19 "Кыргыз Республикасынын Баткен облусунун Лейлек районунун Исфана шаарын Раззаков шаары деп кайра атоо ж?н?нд" МЫЙЗАМЫ КР 2022-жылдын 18-мартындагы N 19 Мыйзамына ылайык Кыргыз Республикасынын Баткен облусунун Лейлек районунун Исфана шаары Раззаков шаары деп кайра аталды. Мыйзам расмий жарыяланган к?нд?н тартып он беш к?н ?тк?нд?н кийин к?ч?н? кирет. "Токтом Онлайн" маалымат базасынан документти кароо КР МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН 2022-жылдын 11-март...

2022-03-28 08:53:29 + Комментировать

ТОКТОМ: Новости законодательства Кыргызстана (на кырг.языкe) от 22 марта 2022 года N 10 (696)

ЖУМАНЫН МААНИЛ? ЖА?ЫЛЫКТАРЫ КР ПРЕЗИДЕНТИНИН 2022-жылдын 10-мартындагы ПЖ N 75 "Инвестициялар ч?йр?с?нд?г? башкаруу системасын ?рк?нд?т? жана Кыргыз Республикасынын инвестициялык потенциалын жогорулатуу боюнча чаралар ж?н?нд" ЖАРЛЫГЫ Республиканын инвестициялык потенциалын жогорулатуу, экономиканын артыкчылыктуу ч?йр?л?р?н? жана тармактарына инвестицияларды тартуу, экспортко багытталган атаандаштыкка ж?нд?мд? продукцияны ?нд?р? менен инвестициялоо процессинин ?з ара байланышын камсыз кылуу максатында, КР П...

2022-03-22 07:45:17 + Комментировать

ТОКТОМ: Новости законодательства Кыргызстана (на кырг.языкe) от 14 марта 2022 года N 9 (695)

ЖУМАНЫН МААНИЛ? ЖА?ЫЛЫКТАРЫ КР ПРЕЗИДЕНТИНИН 2022-жылдын 4-мартындагы ПЖ N 70 "Кыргыз Республикасынын Турукташтыруу фондун т?з? жана пайдалануу тартибин бекит? тууралуу" ЖАРЛЫГЫ Туруктуу социалдык-экономикалык ?н?кт?р?н? камсыз кылуу, кечиктирилгис иш-чараларды каржылоо жана жагымсыз тышкы факторлордун таасиринен экономиканын к?з карандылыгын т?м?нд?т? максатында КР Президентинин 2022-жылдын 4-мартындагы ПЖ No 70 Жарлыгына ылайык Кыргыз Республикасынын Турукташтыруу фондун т?з? жана пайдалануу тартиби беки...

2022-03-14 06:56:25 + Комментировать

ТОКТОМ: Новости законодательства Кыргызстана (на кырг.языкe) от 7 марта 2022 года N 8 (694)

ЖУМАНЫН МААНИЛ? ЖА?ЫЛЫКТАРЫ КР ПРЕЗИДЕНТИНИН 2022-жылдын 24-февралындагы ПЖ N 61 "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматчыларын жана муниципалдык кызматчыларын ротациялоо тартиби ж?н?нд? жобону бекит? тууралуу" ЖАРЛЫГЫ Мамлекеттик жарандык кызматтын жана муниципалдык кызматтын натыйжалуулугун жогорулатуу, мамлекеттик органдарда жана жергиликт? ?з алдынча башкаруу органдарында Кыргыз Республикасынын жарандарынын кесипк?й кызматтык ишинин уланмалуулугун, туруктуулугун жана к?з карандысыздыгын кам...

2022-03-07 07:39:11 + Комментировать

ТОКТОМ: Новости законодательства Кыргызстана (на кырг.языкe) от 28 февраля 2022 года N 7 (693)

ЖУМАНЫН МААНИЛ? ЖА?ЫЛЫКТАРЫ КР ПРЕЗИДЕНТИНИН 2022-жылдын 17-февралындагы ПЖ N 43 "Кыргыз мамлекеттик "Манас" театрына "улуттук" деген статусту ыйгаруу ж?н?нд" ЖАРЛЫГЫ Кыргыз элинин материалдык эмес маданий баалуулуктарын алып ж?р?ч?л?рд?н, оозеки айтуучулардын ишт? системасын ?рк?нд?т? максатында КР Президентинин 2022-жылдын 17-февралындагы ПЖ N 43 Жарлыгына ылайык Кыргыз мамлекеттик "Манас" театрына "улуттук" деген статус ыйгарылды. Жарлык расмий жарыяланган к?нд?н тартып жети к?н ?тк?нд?н кийин к?ч?н? ки...

2022-02-28 05:52:01 + Комментировать

ТОКТОМ: Новости законодательства Кыргызстана (на кырг.языкe) от 21 февраля 2022 года N 6 (692)

ЖУМАНЫН МААНИЛ? ЖА?ЫЛЫКТАРЫ КР ПРЕЗИДЕНТИНИН 2022-жылдын 18-январындагы ПЖ N 12 "Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Улуттук аттестациялык комиссиянын маселелери ж?н?нд" ЖАРЛЫГЫ Илимий жана илимий-педагогикалык кадрларды аттестациялоонун улуттук системасынын иштешин камсыз кылуу, мамлекеттик маанидеги э? маанил? инновациялык долбоорлорду ишке ашыруу ?ч?н илимий кызматкерлерди даярдоонун де?гээлин жана статусун жогорулатуу максатында, КР Президентинин 2022-жылдын 18-январындагы ПЖ N 12 Жарлыгына ыл...

2022-02-21 07:41:15 + Комментировать

Рекомендуем подписаться: