Yuldashev Nikolay (http://yuldashev.biz/ ) (Nikolay (yuldashev.biz))

О себе

Дата рождения: 31.01.1957
Образование:  Среднее (школа, гимназия)
Сайт автора: http://yuldashev.biz/
Почта: zavet57@gmail.com