ТОКТОМ: Новости законодательства Кыргызстана (на кырг.языкe) от 18 ноября 2019 года N 45 (578)

ЖУМАНЫН МААНИЛ? ЖА?ЫЛЫКТАРЫ КР 2019-жылдын 5-ноябрындагы N 121 "Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум ?тк?р? боюнча шайлоо комиссиялары ж?н?нд" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ?зг?рт?л?рд? киргиз? тууралуу" МЫЙЗАМЫ Мыйзам менен Борбордук шайлоо комиссиясынын ыйгарым укуктарына т?м?нк?д?й толуктоолор киргизилди: - жергиликт? ?з алдынча башкаруу органдарынын катышуусу менен аймактык шайлоо комиссияларынын сунушу боюнча шайлоо участкаларынын жана округдарынын схемаларын жана чек араларын карайт жана ...

2019-11-18 13:33:38 + Комментировать

ТОКТОМ: Новости законодательства Кыргызстана (на кырг.языкe) от 11 ноября 2019 года N 44 (577)

ЖУМАНЫН МААНИЛ? ЖА?ЫЛЫКТАРЫ КР ?КМ?Т?Н?Н 2019-жылдын 29-октябрындагы N 583 "Жазык иши жана (же) жоруктар ж?н?нд? иш боюнча ?нд?р?шк? байланыштуу процесстик чыгымдардын ордун толтуруу тартиби ж?н?нд? жобону бекит? тууралуу" ТОКТОМУ Кыргыз Республикасынын Жазык-процесстик кодексинин жоболорун ишке ашыруу максатында жазык иши жана (же) жоруктар ж?н?нд? иш боюнча ?нд?р?шк? байланыштуу процесстик чыгымдардын ордун толтуруу тартиби ж?н?нд? жобо бекитилди. Жобо жазык иши жана (же) жоруктар ж?н?нд? иш боюнча ?нд?р...

2019-11-11 10:19:19 + Комментировать

ТОКТОМ: Новости законодательства Кыргызстана (на кырг.языкe) от 4 ноября 2019 года N 43 (576)

ЖУМАНЫН МААНИЛ? ЖА?ЫЛЫКТАРЫ КР ?КМ?Т?Н?Н 2019-жылдын 14-октябрындагы N 544 "Кыргыз Республикасынын экономика тармактарын жана калкын 2019/2020-жылдардагы к?з-кыш мезгилине даярдоонун ж?р?ш? ж?н?нд" ТОКТОМУ Токтомго ылайык министрликтер жана ведомстволор, КР ?км?т?н?н облустардагы ыйгарым укуктуу ?к?лд?р?н, жергиликт? ?з алдынча башкаруу органдарына, Бишкек жана Ош шаарларынын мэрияларына 2019/2020-жылдардагы жылытуу мезгилинин башталышына карата мекемелердин, анын ичинде медициналык, билим бер? жана социал...

2019-11-04 11:13:17 + Комментировать

ТОКТОМ: Новости законодательства Кыргызстана (на кырг.языкe) от 28 октября 2019 года N 42 (575)

ЖУМАНЫН МААНИЛ? ЖА?ЫЛЫКТАРЫ КР ?КМ?Т?Н?Н 2019-жылдын 15-октябрындагы N 546 "2019-2023-жылдарга Кыргыз Республикасында балык уулоочулукту жана аквакультураны ?н?кт?р? программасын бекит? ж?н?нд" ТОКТОМУ Азык-т?л?к коопсуздугун камсыздоо, калктын тамактануу т?рд?л?г?н жакшыртуу максатында токтом менен 2019-2023-жылдарга Кыргыз Республикасында балык уулоочулукту жана аквакультураны ?н?кт?р? программасы, аны ишке ашыруу боюнча иш-чаралар планы жана матрицасы бекитилди. Бекитилген программа балык уулоочулукту ж...

2019-10-28 09:54:11 + Комментировать

ТОКТОМ: Новости законодательства Кыргызстана (на кырг.языкe) от 21 октября 2019 года N 41 (574)

ЖУМАНЫН МААНИЛ? ЖА?ЫЛЫКТАРЫ КР 2019-жылдын 14-октябрындагы N 119 "2018-жылдын 23-августунда Ашхабад шаарында кол коюлган Кыргыз Республикасынын ?км?т? менен Т?ркм?нстандын ?км?т?н?н ортосундагы Кош салык салууну жоюу жана киреше салыгын т?л?д?н качуунун алдын алуу ж?н?нд? макулдашууну ратификациялоо тууралуу" МЫЙЗАМЫ Мыйзам менен КР ?км?т? менен Т?ркм?нстандын ?км?т?н?н ортосундагы Кош салык салууну жоюу жана киреше салыгын т?л?д?н качуунун алдын алуу ж?н?нд? макулдашуу ратификацияланды. Расмий жарыяланган...

2019-10-21 11:41:52 + Комментировать

ТОКТОМ: Новости законодательства Кыргызстана (на кырг.языкe) от 14 октября 2019 года N 40 (573)

ЖУМАНЫН МААНИЛ? ЖА?ЫЛЫКТАРЫ КР ?КМ?Т?Н?Н 2019-жылдын 30-сентябрындагы N 511 "Билим бер? системасынын айрым категориядагы кызматкерлерине эмгек акы т?л? шарттары ж?н?нд" ТОКТОМУ Билим бер? уюмдарынын кызматкерлерине эмгек акы т?л?н? жакшыртуу, педагогикалык кызматкерлердин ишинин натыйжалуулугун жана сапатын жогорулатуу ?ч?н шарттарды т?з? жана материалдык жактан дем бер? максатында т?м?нк? билим бер? уюмдарынын кызматкерлеринин маянасы к?т?р?лд: - жалпы билим бер? уюмдарынын (мектептердин жана бардык типте...

2019-10-14 10:19:02 + Комментировать

ТОКТОМ: Новости законодательства Кыргызстана (на кырг.языкe) от 7 октября 2019 года N 39 (572)

ЖУМАНЫН МААНИЛ? ЖА?ЫЛЫКТАРЫ КР ?КМ?Т?Н?Н 2019-жылдын 24-сентябрындагы N 497 "Салык кызматынын органдары тарабынан салыктык эмес кирешелер боюнча администраторлорду жана/же башкы администраторлорду текшер?н?н материалдарын кароо жана кароонун жыйынтыктары боюнча чечим чыгаруу тартибин жана чечимдин формаларын бекит? ж?н?нд" ТОКТОМУ Токтомго ылайык салык кызматынын органдары тарабынан салыктык эмес кирешелер боюнча администраторлорду жана/же башкы администраторлорду текшер?н?н материалдарын кароо жана кароон...

2019-10-07 11:03:21 + Комментировать

ТОКТОМ: Новости законодательства Кыргызстана (на кырг.языкe) от 30 сентября 2019 года N 38 (571)

ЖУМАНЫН МААНИЛ? ЖА?ЫЛЫКТАРЫ КР ПРЕЗИДЕНТИНИН 2019-жылдын 10-сентябрындагы ПЖ N 125 "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыктары жана ардак наамдары ч?йр?с?нд?г? кээ бир маселелер ж?н?нд" ЖАРЛЫГЫ Бул Жобо сыйлоо материалдарын таризд?н?н, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыктарына, ардак наамдарына сунуш кылуу тартибин, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыктарын жана ардак наамдарынын т?ш белгилерин тапшыруунун, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыктарына, ардак наамдарына документтердин дубли...

2019-09-30 10:36:32 + Комментировать

ТОКТОМ: Новости законодательства Кыргызстана (на кырг.языкe) от 23 сентября 2019 года N 37 (570)

ЖУМАНЫН МААНИЛ? ЖА?ЫЛЫКТАРЫ КР ?КМ?Т?Н?Н 2019-жылдын 13-сентябрындагы N 474 "2019-2021-жылдарга Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын коррупцияга каршы аракеттен? боюнча иш-чаралар планын бекит? ж?н?нд" ТОКТОМУ Токтомго ылайык 2019-2021-жылдарга Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын коррупцияга каршы аракеттен? боюнча иш-чаралар планы бекитилди. Министрликтерге, мамлекеттик комитеттерге, административдик ведомстволорго жана башка мамлекеттик органдарга (макулдашуу боюнча, жергиликт? мам...

2019-09-23 11:26:57 + Комментировать

ТОКТОМ: Новости законодательства Кыргызстана (на кырг.языкe) от 16 сентября 2019 года N 36 (569)

ЖУМАНЫН МААНИЛ? ЖА?ЫЛЫКТАРЫ КР ?КМ?Т?Н?Н 2019-жылдын 27-августундагы N 429 "Маданият, искусство жана маалымат мекемелеринин кызматкерлерине эмгек акы т?л?н?н шарттары ж?н?нд" ТОКТОМУ Маданият, искусство жана маалымат мекемелеринин кызматкерлерине эмгек акы т?л?н?н шарттары ж?н?нд? жобо, республикалык, облустук, райондук, шаардык жана айылдык китепканалардын кызматкерлеринин кызматтык маяналары, республикалык, облустук, райондук, шаардык жана айылдык музейлердин кызматкерлеринин кызматтык маяналары, клуб ме...

2019-09-16 11:08:58 + Комментировать