ТОКТОМ: Новости законодательства Кыргызстана (на кырг.языкe) от 24 февраля 2020 года N 7 (591)

ЖУМАНЫН МААНИЛ? ЖА?ЫЛЫКТАРЫ КР 2020-жылдын 11-февралындагы N 18 "Кыргыз Республикасынын Салык кодексин колдонууга киргиз? ж?н?нд" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ?зг?рт?л?рд? киргиз? тууралуу" МЫЙЗАМЫ Мыйзамдын максаты жана милдети болуп "Кыргыз Республикасынын Салык кодексин колдонууга киргиз? ж?н?нд?г" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын жалпы декларациялоонун м?н?т?н узартуу жана айрым категориядагы жактар ?ч?н этап-этабы менен киргиз? б?л?г?н? ?зг?рт?л?рд? киргиз? болуп саналат. Тактап айтканда, 2021-жы...

2020-02-24 11:34:31 + Комментировать

ТОКТОМ: Новости законодательства Кыргызстана (на кырг.языкe) от 17 февраля 2020 года N 6 (590)

ЖУМАНЫН МААНИЛ? ЖА?ЫЛЫКТАРЫ КР ?КМ?Т?Н?Н 2020-жылдын 3-февралындагы N 50 "Таап алынган же мыйзамсыз сакталган куралды жана ок-дарыларды, ага тете жарылма заттарды жана жардыргыч т?з?л?шт?рд? ыктыярдуу т?рд? акы т?л?м? жана бекер негизде тапшыруунун тартибин бекит? ж?н?нд" ТОКТОМУ Кыргыз Республикасынын аймагында куралдын жана ок-дарылардын, ага тете жарылма заттардын жана жардыргыч т?з?л?шт?рд?н мыйзамсыз ж?г?рт?л?ш?н алдын алуу боюнча иштерди ?рк?нд?т? максатында Таап алынган же мыйзамсыз сакталган куралд...

2020-02-17 12:18:25 + Комментировать

ТОКТОМ: Новости законодательства Кыргызстана (на кырг.языкe) от 11 февраля 2020 года N 5 (589)

ЖУМАНЫН МААНИЛ? ЖА?ЫЛЫКТАРЫ КР ЖОГОРКУ КЕ?ЕШИНИН 2020-жылдын 16-январындагы N 3490-VI "Марттын ?ч?нч? ишембисин "Бак-дарактарды отургузуунун жалпы улуттук к?н" деп жарыялоо ж?н?нд" ТОКТОМУ Республиканын шаарларынын жана калктуу конуштарынын экологиялык жана санитардык абалын жакшыртуу, аймактарын жашылдандыруу, ошондой эле к?ркт?нд?р?н?н талаптагыдай де?гээлин сактоо жана бак-дарактардын аянтын к?б?йт? максатында марттын ?ч?нч? ишембиси Кыргыз Республикасынын б?тк?л аймагында к?ч?тт?рд? жапырт отургузууну ...

2020-02-11 11:10:51 + Комментировать

ТОКТОМ: Новости законодательства Кыргызстана (на кырг.языкe) от 3 февраля 2020 года N 4 (588)

ЖУМАНЫН МААНИЛ? ЖА?ЫЛЫКТАРЫ КР 2020-жылдын 21-январындагы N 7 "Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун 2020-жылга бюджети жана 2021-2022-жылдарга божомолу ж?н?нд" МЫЙЗАМЫ Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун 2020-жылга бюджети кирешелер боюнча 57892134,4 ми? сом суммасында жана чыгашалар боюнча 57104965,8 ми? сом суммасында бекитилди. КР Социалдык фондун республикалык бюджеттен каржылоо 2020-жылга пенсиялык каражаттарды т?л? боюнча чыгашаларды эске алуу менен 22007980,1 ми? сом суммасында, КР ?км?т?...

2020-02-03 08:30:31 + Комментировать

ТОКТОМ: Новости законодательства Кыргызстана (на кырг.языкe) от 27 января 2020 года N 3 (587)

ЖУМАНЫН МААНИЛ? ЖА?ЫЛЫКТАРЫ КР 2020-жылдын 14-январындагы N 1 "Тышкы миграция ж?н?нд" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ?зг?рт? киргиз? тууралуу" МЫЙЗАМЫ Аталган Мыйзам Жогорку соттун Конституциялык палатасынын чечимдерин ишке ашыруу максатында иштелип чыккан. Тактап айтканда, арыз ээсине карата сотко жарандык доомат коюлса иш боюнча териштир? аяктамайынча КР жаранына Кыргыз Республикасынан чыгууга убактылуу баш тартылаары белгиленген, ?зг?рт?г? ылайык ал норма к?ч?н жоготту. Мыйзам расмий жарыяланган к?нд?...

2020-01-27 09:05:15 + Комментировать

ТОКТОМ: Новости законодательства Кыргызстана (на кырг.языкe) от 20 января 2020 года N 2 (586)

ЖУМАНЫН МААНИЛ? ЖА?ЫЛЫКТАРЫ КР 2019-жылдын 31-декабрындагы N 152 "Жазык сот ?нд?р?ш?н? катышкан к?б?л?рд?н, жабырлануучулардын жана башка катышуучулардын укуктарын коргоо ж?н?нд" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ?зг?рт?л?рд? киргиз? тууралуу" МЫЙЗАМЫ Жазык сот ?нд?р?ш?н? катышуучуларды коргоону жакшыртуу, ошондой эле Жазык-процесстик кодексинин айрым ченемдерин аткаруу максатында "Жазык сот ?нд?р?ш?н? катышкан к?б?л?рд?н, жабырлануучулардын жана башка катышуучулардын укуктарын коргоо ж?н?нд" Кыргыз Республ...

2020-01-20 12:03:38 + Комментировать

ТОКТОМ: Новости законодательства Кыргызстана (на кырг.языкe) от 13 января 2020 года N 1 (585)

ЖУМАНЫН МААНИЛ? ЖА?ЫЛЫКТАРЫ КР 2019-жылдын 26-декабрындагы N 146 "Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына "Кыргыз Республикасынын сотторундагы сот арачылары ж?н?нд, "Кыргыз Республикасынын Жазык кодексин, Кыргыз Республикасынын Жоруктар ж?н?нд? кодексин, Кыргыз Республикасынын Жазык-процесстик кодексин, Кыргыз Республикасынын Жазык-аткаруу кодексин, "Мунапыс бер? негиздери жана аны колдонуу тартиби ж?н?нд" Кыргыз Республикасынын Мыйзамын колдонууга киргиз? тууралуу" Кыргыз Республикасынын мыйзамдары...

2020-01-13 11:39:10 + Комментировать

ТОКТОМ: Новости законодательства Кыргызстана (на кырг.языкe) от 30 декабря 2019 года N 51 (584)

ЖУМАНЫН МААНИЛ? ЖА?ЫЛЫКТАРЫ КР 2019-жылдын 23-декабрындагы N 143 "Кыргыз Республикасынын 2020-жылга республикалык бюджети жана 2021-2022-жылдарга болжолу ж?н?нд" МЫЙЗАМЫ Кыргыз Республикасынын 2020-жылга республикалык бюджети кирешелер боюнча 163710434,2 ми? сом суммасында жана чыгашалар боюнча 171663937,2 ми? сом суммасында ылайык бекитилди. Мыйзам менен Кыргыз Республикасынын 2020-2022-жылдарга консолидацияланган бюджетинин болжолу жактырылды. Кыргыз Республикасынын 2021-2022-жылдарга республикалык бюдже...

2019-12-30 08:04:36 + Комментировать

ТОКТОМ: Новости законодательства Кыргызстана (на кырг.языкe) от 23 декабря 2019 года N 50 (583)

ЖУМАНЫН МААНИЛ? ЖА?ЫЛЫКТАРЫ КР 2019-жылдын 14-декабрындагы N 139 "Кыргыз Республикасында уран, торий кендери чыккан жерлерди изд, чалгындоо жана иштет? максатында жер казынасын геологиялык изилд? менен байланышкан иштерге тыюу салуу ж?н?нд" МЫЙЗАМЫ Мыйзам калктын ден соолугун, жерлерди, суу объекттерин, ?с?мд?кт?р жана жаныбарлар д?йн?с?н коргоого, жарандардын жашоо, эмгектен? жана эс алуу ?ч?н жагымдуу айлана-ч?йр?г? болгон укуктарын, ошондой эле Кыргыз Республикасында радиациялык жана экологиялык коопсуз...

2019-12-23 11:23:31 + Комментировать

ТОКТОМ: Новости законодательства Кыргызстана (на кырг.языкe) от 16 декабря 2019 года N 49 (582)

ЖУМАНЫН МААНИЛ? ЖА?ЫЛЫКТАРЫ КР 2019-жылдын 4-декабрындагы N 135 "Жалпы билим бер? уюмдарында окуучулардын тамактануусун уюштуруу ж?н?нд" МЫЙЗАМЫ Мыйзам Кыргыз Республикасынын мамлекеттик, муниципалдык жана жеке жалпы билим бер? уюмдарынын 1-4-класстарынын окуучуларынын тамактануусун уюштуруу тартибин аныктайт. Жалпы билим бер? уюмдарында окуучулардын тамактануусун уюштуруу ?й-б?л?л?рд?н социалдык те?сиздигин кыскартууга алып келет. Ошондой эле, окуучулардын тамактануусунун сапатын, те?демд?л?г?н жана коопс...

2019-12-16 08:45:56 + Комментировать